17

Записки історичного факультету

(випуск №17 – 2006)

Зміст

Самойлов Ф. О. Професору Д. П. Урсу — 70 років.

Розділ І. АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Гончаренко А. В. Географічний фактор як територіальна основа буття народу в історичній схемі М. С. Грушевського.

Ліпатов К.С. Факт посмертної трепанації черепа в середньому Гальштаті Нижнього Подунав’я (за матеріалами городища “Картал-посад”).

Dr. Valentina Voinea. Causes of the End of the Eneolithic in the Area of the West-Pontic Coast. The Settlement from the Island of “La Ostrov”, on Lake Taşaul (Năvodari, Constanţa County)

Стратонова О.О. Природний катаклізм як фактор етногенезу (за Л. М. Гумільовим).

Булатович С.А. Антична нумізматика в Одеському (Новоросій­ському) університеті.

Прігарін О. А. Історико-етнографічні дослідження росіян старообрядців (липован): здобутки та перспективи.

Кушнір В. Г. Житло і господарські споруди крутянських євреїв.

Петрова Н. О. Форми дошлюбного спілкування українців Оде­щини (весняно-літній календарний цикл).

Аксьонова Н. В. Семантика рослинної символіки в іграх українців.

Лєснікова Г. В. Родинно-побутовий пісенний фольклор українців румунської Добруджі.

Розділ ІІ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Стеньгач Н. О. Монархічні тенденції в еволюції форми правління української держави в роки національної революції (1648-1676).

Струкевич О. К. Турбота суспільними справами як чинник пове­дінки старшин-автономістів.

Мільчев В. І. Олешківська чи кам’янська: Про черговість виник­нення Запорізьких Січей у межах Кримського ханства (1709-1734).

Шпитальов Г. Г. Лівобережне козацтво в Російсько-Турецькій війні 1768-1774 рр.

Шершун Т. М. До питання про купців козацького походження в містах Херсонської губернії дореформеного періоду (кінець XVIII — перша половина XIX ст.).

Маленко Л. М. Матеріали до історії Південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVІІІ-ХІХ ст. у Краснодарському архіві.

Лиман І. І. Виборне начало при заповненні вакансій у причтах храмів Південної України в період Нової Січі та за часів існу­вання Слов’янської та Херсонської єпархій.

Константінова В. М. Проблема визначення чисельності населе­них пунктів міського типу на території Південної України у перші часи після ліквідації вольностей війська Запорозького (до питання про відсутність традиції міського способу буття у Запорозького козацтва).

Головко Ю. І. Створення службової документації митними уста­новами Південної України (1776-1783).

Савченко І. В. Адміністративно-територіальний устрій і розвиток торгівлі Південної України в останній чверті XVIII ст.

Ковалевська О. “Козацька” тематика в польському жанрово-істо­ричному живописі XIX — початку XX ст.

Мисечко А. І. До історії українського козацтва в Одесі в період діяльності Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.).

Чоп В. М. Проблема існування Запорізьких козацьких традицій в історії махновського руху.

Шайкан В. О. Церква в Україні в роки гітлерівської окупації 1941-1944 рр.: проблеми взаємостосунків з окупантами.

Горбуров К. Є. Причини голоду — третього радянського голодо­мору 1946-1947 років.

Чухліб Т. В. Сучасне українське козацтво: історія боротьби за відродження (кінець 80-х років XX ст. — початок XXI століття).

Офіцинський Р.А. Український південь у західноєвропейській публіцистиці наприкінці XX — початку XXI ст.

Розділ ІІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Кулачинський М. М. Дослідження Р. Ю. Віппера європейської суспільно-політичної думки ХVІ-ХVІІ століття.

Тіосса В. О. Ідеї федералізму та конституційний процес в рамках Німецького Союзу (1815-1820).

Годований Є. Ф. Центральноєвропейська преса першої половини XIX століття про фольклор Правобережної України.

Березовська Т. В. Берлінський конгрес 1878 року у висвітленні преси Санкт-Петербургу.

Грекова І. І. Художня самодіяльність болгарського населення Півдня УРСР та МРСР (середина 40 — середина 80-х рр. XX ст.).

Іванов Є. В. Зовнішня політика народної республіки Болгарія в 1985 р. (за матеріалами “Работническо дело”).

Чумак О. М. Державна освітня політика в СРСР та система політичної освіти у середній школі (1985-1987).

Черних І. Д. Зникаючий фантом Сходу.

Черняк Г. А. Деякі аспекти реалізації проблем морської політи­ки України на сучасному етапі.

Розділ IV. ІСТОРІОГРАФІЯ І СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Верещагіна Н. В. “Митрополія руська” в контексті формування давньокиївського святокультового комплексу.

Луговий О. М. До дискусії про походження перших руських князів.

Гончарук Т. Г. Транзитна торгівля України першої половини XIX ст. в працях О. П. Оглоблина.

Шкварець В. П. Українське козацтво та Запорізька Січ як одна з провідних, органічних і складових історичної творчості М. М. Аркаса.

Стопчак М. В. Аграрна політика директорії УНР у повоєнній українській історіографії.

Петровський Е. П. Одеська “Просвіта” в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області).

Крамаренко С. А. Сіньхайська революція і Сунь Ятсен в амери­канській історіографії другої половини XX століття.

Шаповал Л. “Бухарінська альтернатива” нової економічної по­літики в історико-економічних дослідженнях наприкінці XX століття.

Ніколіна І. М. Вітчизняна історіографія історії становлення жіночого руху на Україні (гендерний ракурс).

Розділ V. РЕЦЕНЗІІ. ПЕРСОНАЛІІ. ХРОНІКА

Вінцковський Т. С. Д. Бондаренко. Взаимоотношения временного правительства и Украинской Центральной Рады.

Хмарський В. М. Шлях історика на тлі доби (Непомнящий А. А. Арсений Маркевич: страницы истории Крымского краеведения)

Comments are closed.