19

Записки історичного факультету

(випуск 19. – 2008)

ЗМІСТ

Розділ І. АРХЕОЛОГШ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Иванова Н. (Кишинев) Этнические представления детей и подростков г. Кишинева (по материалам тематических рисунков).

Ігнатенко (Колодюк) 1. Приховані магічні коди у практиці «вигнання» холери.

Кушнір В.Г. Роль міграційного чинника у трансформації весільної обрядовості українців села Новоселівка.

Мойсей А. Дані про карнавальні традиції східнороманського населення Буковини у відповідях на анкети (друга половина XIX – 70-ті рр. XX ст.).

Петрова Н.О. Традиційне весілля українців та поляків: етнокультурні паралелі (порівняльний аналіз передвесільного циклу).

Прігарін О.А. Глокалізація у старообрядців Буджаку: Спроба окреслення моделей та суб’єктів модернізації традиціоналістських спільнот.

Таранець С. Розселення старообрядців на території Бессарабії (кінець XVIII – початок XX ст.).

Тафаев Г. И. (Чебоксары, Россия) Чувашский край в условиях Эволюционной «смены» цивилизации (с 1551 г.).

Чабан М.І. Килимарство села Пужайкове на Балтщині.

Чижов Г. П. Національні меншини Одещини в політичній системі незалежної України кінця XX – початку XXI ст.: до постановки проблеми.

Чокан К. Структура традиційного весілля українців в с. Новошмідтівка Новоодеського району Миколаївської області.

Шабашов   А.В., Худайбердиєва (Аширгельди-Гизи) О. А. До питання вивчення форм релігійної практики у мусульманських народів Північного Причорномор’я.

Розділ П. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Баковецька О. О. Освітні установи на території Миколаївщини в період голоду 1921-1923 та 1932-1933 рр.

Бандурко С.А. Чернецтво і православні монастирі Херсонщини в контексті історії православного чернецтва.

Вінцковський Т.С. Розгортання українського національного руху в Таврійській губернії у першій половині 1917 року (за матеріалами газети «Южные ведомости»).

Діанова Н.М. Роль католицького населення у розвитку міст Південної України в першій половині XIX ст.

Захарченко О. Аграрна політика німецько-румунських окупантів у Північному Причорномор’ї (1941 – 1944 рр.).

Кіндрачук Н.М. Радикалізація ідеї державності України в програмі Народного руху України (1989-1990 рр.).

Левченко В.В. Одеський гуманітарно-суспільний інститут (1920-1921): до питання спадкоємності традицій університетської освіти.

Мисечко А.І. Українські січові стрільці в Одесі та на Півдні України у 1918 р.

Степаненко В. Місце Північного Причорномор’я у зовнішній торгівлі Російської імперії на межі XIX-XX століть: загальноукраїнський та регіональний аспекти.

Урсу Д.П., Петровський Е.П. Відродження історичного факультету в. Одеському державному університеті (1934 – 1941 роки).

Хмарський В.М. Кафедра історії України Одеського університету: чому і як її було відновлено у середині 50-х рр. XX ст.

Хайдарлы Д.И. Динамика миграционных процессов в «Очаковской области» в XVIII в.

Циганенко Л.Ф. Нобілітація дворянських родин у південноукраїнських землях (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.).

Розділ III. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Барвінська П.І. Ватрослав Ягіч та інституалізація фаху «Східноєвропейська історія» у Віденському університеті.

Божкова Г.Л. Військовий аспект співробітництва між Ізраїлем та країнами Тропічної Африки.

Ботіка Т.С. Торгівельні зв’язки Великої Британії початку XX ст. у відображенні «Вісника Європи».

Букіна Т.В. Перетворення в аграрному секторі Молдавської РСР в 1985–1989 рр. (на матеріалах преси).

Горнова І.С. Лев Диакон та Міхаїл Пселл: спроба порівняльного аналізу історичних концепцій.

Грекова І.І. Колективізація та колгоспна система в болгарських селах південних областей МРСР (друга половина 40 – 50-ті рр. XX ст.).

Казаков Т.М. Проблеми шлюбу та сім’ї в ідейній спадщині Тертуліана.

Луговий О.М. Походження скарбів Гаральда Гардради до дискусії про «полюстасварф».

Павлов  О.І. Сільські та волосні  правління  в  адміністративній  системі  Росії другої половини XIX ст.

Поспелов А.С. Пошук державою Ізраїль зовнішньополітичних союзників в країнах Азії та Африки у 1973–1979 роках.

Чанцов І.М. Дунайські князівства та політика Франції 1856–1870 рр. (за матеріалами російської публіцистики).

Розділ IV. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Добродум О.В. Позиціонування образу Росії в Рунеті.

Ізбаш-Гоцкан Т.О. Одеський і Санкт-Петербурзький археологічні інститути і порівняльна характеристика.

Ліхачова О.Є. Мемуари 0.І. Георгіївського як джерело з історії Московського дворянського інституту.

Музичко О.Є. Мемуари Лева Когана як джерело для вивчення розвитку Історико-Філологічного факультету Одеського Новоросійського університету на початку XX ст.

Петрова І., Петров О. Військово-топографічні описи Таврійської та Херсонської губернії XIX ст. (проблема походження описів та їхня джерельна база).

Середа О.Г. Північне Причорномор’я в письмових і картографічних джерелах XVIII сторіччя.

Футала В.П. Сучасна вітчизняна історіографія діяльності українських громадських організацій у міжвоєнній Польщі (1921-1939).

Шановська О.А. Роль інтелігенції у культурно-національному відродженні доби перебудови за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України.

Розділ V. ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Кашкаєв М.Ш. До біографії керівників Тимчасового Одеського генерал-губернаторства: Х.Х. Рооп (1883–1889).

Макміллан О.Д. М.Г. Попруженко: шлях від випускника до приват-доцента Ново­російського університету (1888-1891 рр.).

Прігарін А.А., Кіосак Д.В. Пам’яті вчителя.

Дьомін О.Б., Попова Т.Н. Пам’яті Анни Михайлівни Шабанової (05.12.1933 – 09.01.2006).

Дьомін О.Б., Самойлов Ф.О. Пам’яті Анатолія Корнійовича Лозовського.

Comments are closed.