13

Записки історичного факультету

(випуск 13. – 2003)

Зміст

Розділ І

Археологія та етнологія

Сминтина О.В. Проблема взаємодії природи і суспільства в гуманітарних та природничих науках рубежу тисячоліть: від адаптації до співтворчості

Березницька І. М. Стратиграфія та хронологія палеолітичних пам`яток долини ріки Бакшали.

Орлов В.В. , Рубан В.В. Зміна культурного обличчя Ольвії наприкінці елліністичного та на початку римського періодів.

Кушнір В.Г. Традиційне ткацтво на Кодимщині

Петрова Н.О., Тхоржевська Т. Дошлюбне спілкування молоді в календарній обрядовості українців Одещини

Розділ П

Історія України

Скляніченко К.Ю. Битва під Белзом 1352 р. та її місце у формуванні національних держав Східної Європи та їх геополітичному позиціюванні

Подкупко Т.Л. Міжнародний аспект чорноморської політики часів гетьманства Б.Хмельницького

Діанова  Н.М. Провідні стани та соціальні групи в містах Південної України у дореформений період

Івасюк І.М. Проекти розбудови одеського порту та їх реалізація в 60-ті та першій половині 70-х рр. ХІХ ст.

Горун Д. О. Польська громада Одеси у  XIX – поч. ХХ ст.: коротка характеристика етапів розвитку

Дружкова І.С. Короткотерміновий кредит в селах Херсонської губернії ХІХ- початку ХХ ст.

Шишко О.Г. До історії українського руху в Одесі: березень 1917 року

Раковський М.Ю. Червоний прапор над Чорним морем

Котляр Ю. В. Політико-економічні концепції впровадження НЕПу

Маленко В.М. Фіскальна політика уряду УСРР щодо селянства в першій половині 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Одещини)

Левченко В.В. Організація та діяльність Одеської секції Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури при Одеському інституті народної освіти

Розділ Ш

Всесвітня історія

Шабанова Г.М. Трудові традиції у землеробстві селян Північно-Західної частини Росії  у другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ століття

Кулачинський М.М. “Левіафан” або “Океанія”: модель державної влади в політичних поглядах Т.Гоббса і Дж.Гаррінгтона

Алєксєєнко М.В. Політика реформ іспанського короля Карлоса ІІІ (1759-1788) і міністри-просвітителі

Дьоміна М.О. Розвиток грецької діаспори на теренах України у XVIII – наприкінці XІX століття

Антипіна І.В. Китай у працях європейських мислителів ХVIII – пер.пол. ХІХ ст.

Сайгакова Л.О. БУНД ТА РСДРП: Початок конфлікту

Чернявська В.П. “Бессарабське питання” в дипломатичній грі 1934-1940 рр.

Шахін Ю.В. Й. Броз-Тіто про соціальну напруженість в Югославії у 1955-1956 рр.

Грищенко Т.А. Збіґнєв Бжезінський як критик зовнішньополітичної стратегії республіканських адміністрацій (перш. пол. 1970-х рр.)

Євтушенко Д.І. Трикутник інтересів України, Росії та Заходу на Каспії: шлях до співробітництва чи до конфронтації?

Розділ IV

Історіографія та спеціальні історичні дисципліни

Серебрянікова Н.С. Впровадження археологічних курсів на історико-філологічному факультеті

(за даними “Обзоров преподавания в Новороссийском университете)

Новікова Л.В. “Слов’янський лицарський орден”: До питання про формування та зміст концепції А.О.Скальковського стосовно феномену Запорозької Січі

Самойлов Ф.О. М.О.Бердяєв про російську революцію

Ліхачова О.Є. Літературно-критичний часопис “Книгарь” про національно-державне будівництво періоду гетьманату П.П.Скоропадського

Розділ V

Рецензії. Персоналії. Хроніка.

Гончарук Т.Г., Прігарін О.А. Наследие Де-Волана: Из истории порта, города, края.-Одесса: Астропринт, 2002.-256 с.

Сурай Ю.І. В.І.Вернадський в історії української культури (до 140-річчя з дня народження)

Овсієнко С.Л. Г. Удовенко як керівник Народного Руху України

Розділ VІ

Наукові роботи студентів

Кіосак Д. Економічні аспекти обробки кременю (мезоліт Північно-Західного Причорномор’я)

Уварова О.О. З історії греко-болгарських поселень на півдні України початку ХIХ ст.

Comments are closed.