12

Записки історичного факультету

(випуск 12. – 2002)

зміст

Розділ І

Археологія та етнологія

Сминтина О.В. Формування ідеї зональності культури: звертаючись до витоків.

Березницька І.М. Палеогеографія палеолітичного поселення Анетівка ІІ.

Піструіл  І.В. Моделювання процесу виготовлення і використання різців на  палеолітичному поселенні Анетівка 2.

Ванчугов В.П., Кіосак Д.В. Ранньогальштатський комплекс 28 з прокресленим орнаментом з поселення Орловка ІІ.

Кобаль Г.М. Організація сільських поселень найнижчої ланки у Верхньому Потиссі в латенську епоху.

Булатович С.А. Формування фонда нумізматичних пам’яток Тіри (за матеріалами Одеського археологічного музею та приватних збірок).

Мартиненко А.І. Про проблему хронології херсонських астиномних клейм “раннього” періоду.

Рєдіна Є.Ф. Античні памятки узбережжя Одеської затоки та лиманів. (VI-ІІІ ст. до н. е.)

Кушнір В.Г. Особливості господарства добруджанських українців в Румунії.

Прігарін О.А. “Некрасівці”: до змісту поняття.

Шабашов А.В. До реконструкції типології сім’ї болгар і гагаузів Південної Бессарабії у 10-х – 60-х роках ХІХ ст.

1. Постановка проблеми. Загальна типологія родини

Захарченко Г.М. Уявлення про “невижитий вік” та його прояви в поховальному ритуалі (на матеріалах слов’янського населення Півдня України).

Марченко О.М. Культурно-побутові особливості військових поселень Херсонської губернії (Південне  Побужжя).

Серебряннікова Н.І. Етнографічні джерела з народної медицини Півдня України кінця ХІХ-ХХ століть.

Носкова І.А. Історія, етнографія та лінгвістичні особливості мови кримських болгар в публікаціях Олександра Музиченка.

Розділ П

Історія України

Паламарчук С.В. Кілія в кінці XV- XVII ст.

Ващенко В.П. Роль Півдня в процесі інтеграції економіки українських земель в дореформений період.

Гончарук Т.Г. До питання про вплив державної політики Росії на торгівлю між Західною та Південної Україною в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.

Котова Н.О. Одеський статистичний комітет (1835 року) – перша спроба заснування статистичної установи в Одесі.

Томулец В.Н. (Молдова) Роль Бессарабских и украинских купцов в расширении торговых связей Бессарабии с украинскими губерниями в 30-60-х годах ХІХ века.

Надибська С.Б. Розвиток промисловості в містах півдня України в пореформений період.

Тиганій К.А. Інформаційні видання Одеської міської думи в період розробки міської реформи 1870 р.

Березовська Т.В. М.А. Аркас: громадянин та державний діяч.

Мисечко А.І. Українські питання на археологічних з’їздах у Російській імперії.

Дружкова І.С. Товариства взаємного кредиту Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Котляр Ю.В. Миколаївщина в роки нової економічної політики (1921-1928).

Левченко В.В. Історія в Одеському Інституті Народної Освіти: викладання та дослідження.

Розділ Ш

Всесвітня історія

Шабанова Г.М. Побут селян Півдня Обонежжя в ХVІІ ст.

Тоцький П.М. Проблема цивільного устрою духовенства за політичною думкою Робесп`єра.

Прохоренко С.С. Ідеї слов’янської єдності в творчості Валентина Водніка.

Потапова Г.А. Адам Міцкевич і польська громада Одеси.

Сапожнікова Т.Д. Книжна культура старообрядців першій половині ХІХ ст.

Грєбцова І.С. Становлення єврейської преси в Одесі (перша половина 60-х рр. ХІХ ст.).

Самойлов Ф.О. З історії російського парламентаризму: Л.А.Куперник.

Березін С.Є. Проблеми всесвітньої історії в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності професорів та викладачів Новоросійського університету: основні напрямки.

Некрасов С.Ю. Про позицію Николай-Она в дискусії 90-х рр. ХІХ ст. щодо  перспектив російського капіталізму.

Сайгакова Л.О. Бунд: період становлення  (1898-1902).

Демешин В.В. Причини поразки білих армій у громадянськый війни ( за спогадами учасників Білого руху).

Барвінська П.І. Українсько-німецькі відносини та проблеми обміну військовополоненими (1917-1922 рр.).

Чернявська В.О. Союз агресорів: про формування альянсу Гітлер-Антонеску.

Шахін Ю.В. Розвиток селянських господарств Югославії в 50-і роки ХХ ст.

Лозовський А.К. Регіональні дослідження історії культури і освіти в Республіці Малі. 2. Становлення національної системи освіти.

Євтушенко Д.І. Російсько-українські відносини в 1990-і рр.: деякі аспекти економічного співробітництва.

Серов Д.І. Україно-лівійські відносини: можливості, досягнення, перспективи.

Войтович О.І. Воєнно-політичний союз США і Японія: ретроспективний погляд.

Зубаренко І.В. Єгипетсько-американські економічні стосунки у контексті близькосхідних проблем.

Гогунська Т.О. Розвиток англо-американських відносин в 1979-1990 рр.

Соломон К.А. (Молдова) Выборы и пресса в Молдове.

Розділ IV

Історіографія та спеціальні історичні дисципліни

Білецька О.В. Грамоти подільських князів Коріятовичів як джерела до вивчення історії Поділля ХІV ст.

Кулачинський М.М. Суспільна роль релігії за оцінкою Т.Гоббса та Ж.Боссюе.

Антипіна І.В. Проблеми взаємовідношень Китаю з європейськими державами на сторінках журналу «Кантонський альманах» (1831).

Хмарський В.М. Щорічні “звіти” як джерело вивчення археографічної діяльності Одеського товариства історії та старожитностей.

Ковальов Є.А. До характеристики викладацької та наукової діяльності М.П.Смирнова в Рішельєвському ліцеї.

Музичко О.Є. Професор М.П. Смирнов – перший дослідник середньовічної історії Східної Європи в Новоросійському університеті.

Синявська О.О. Постать О.І. Маркевича в сучасній історіографії.

Шумейко Д.О. Рецензії як жанр наукової творчості П.М.Біціллі.

Балабанова О.С. Біля витоків “нової історичної науки”: релігійна свідомість доби середньовіччя в працях Л.П.Карсавіна.

Подкупко Т.Л. Висвітлення чорноморської проблеми істориками української діаспори.

Покась М.С. Концептуальна еволюція поглядів академічногої науки США на питання денуклеарізації України у 1993-1994 рр.

Черних І.Д. Схід в контексті глобалістського підходу.

Студенніков І.В. Теоретичні проблеми дослідження історії єврорегіонів в Україні (на матеріалах Єврорегіону «Нижній Дунай»).

Розділ V

Рецензії. Персоналії. Хроніка.

Сурай Ю.І. Микола Гоголь в історії української культури (до 150-річчя з дня смерті)

Дьомін О.Б. Наукова і життева доля Вадима Сергійовича Алексеєва-Попова. З нагоди дев’яносторіччя з дня народження.

Бачинська О. А. Маленко Л. Азовське козацьке військо. 1828-1866 рр. – Запоріжжя, 2000. – 513 с.

Раковський М.Ю. В новому баченні. С.В.Кульчицький. Нотатки про українські революції».-К., 2001.-87 с.

Араджіоні М.А., Прігарін О.А., Самарітакі Є., Станко В.Н. «Греки півдня України»: інформація про початок дослідницької програми

Бачинська О.А., Кушнір В.Г., Прігарін О.А. Польові дослідження “Пам’ятники українського і російського населення Північно-Західного Причорномор’я”

Розділ VІ

Наукові роботи студентів

Пригаріна П.А. До проблеми систем освоєння жилого простору (Науковий керівник – к.і.н., доц. О.В.Сминтина )

Волченюк В.В. Професор Новоросійського університету  А.В.Флоровський: віхи біографії (за матеріалами Державного архіву Одеської області ) (Науковий керівник –  к.і.н., доц. Т.М. Попова)

Бринош І.В. Справа “Німецької контреволюційної організації” на Одещині. 1937 р. (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) (Науковий керівник –  д.і.н., професор З.В. Першина )

Ленська В.Л. Фенічка в молодіжній субкультурі: спроба етнологічного вивчення. (Науковий керівник – к.і.н., доц. О.А. Прігарін)

Comments are closed.