10

Записки історичного факультету

(випуск 10. – 2000)

ЗМІСТ

В.М.Хмарський Заїра Валентинівна Першина – науковець і педагог.

Слово про Вчителя: І.Ф.Курас, С.В.Кульчицький, Н.М.Якупов, І.М.Коваль, І.П.Серов, С.М.Вегерчук, С.З.Заремба, Д.С.Шелест, Р.П.Чернега, А.І.Скрипник, Г.І.Гончарук.

Розділ І

Історіографія та спеціальні історичні дисципліни

З.В. Першина Історіографічний підсумок та проблеми вивчення історії Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова

Т.Н.Попова Историография и историософия.

В.М.Хмарський Камеральна археографія у діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (40-ві поч. 50-х рр. ХІХ ст.)

Д.А. Шумейко Публикации П.М.Бицилли на страницах “Известий Одесского библиографического общества”

С.Е.Березин Изучение античной истории в Новороссийском университете: Л.Ф.Воеводский.

О.Є.Музичко Передісторія Одеси в працях одеських дослідників XIX ст.

Т. Л. Подкупко “Чорноморська проблема” у висвітленні українських істориків 1917- 1920-х років.

Н.В.Турушкіна З історії вивчення проблем сходознавства в Одесі.

В.A.Чумаченко Питання про колабораціонізм українців у ІІ світовій війні у висвітленні істориків США та Канади.

А.С.Поспелов Локальні конфлікти середини 70-х – початку 90-х  років ХХ ст. в країнах третього світу у пострадянській історичній літературі.

Розділ ІІ

Археологія та етнологія

Е.В.Смынтына Системы культурно-исторической адаптации населения Степной  Украины в эпоху аллереда

(К проблеме формирования мезолитических культур).

С.Н. Гизер Жилые дома причерноморских ногайцев в записках путешественников.

А.А.Пригарин Традиционная общественно-территориальная структура болгарских сел Бессарабии.

Н.А.Петрова Общее и особенное в свадебной обрядности липован (середина ХХ в.)

Розділ ІІІ

Історія України

П.В.Бондаренко Київські витоки ідеї руського королівства.

С.В.Паламарчук Середньовічна Кілія: політичні реалії та міська інфраструктура.

Н.М.Діанова Особливості виникнення та розбудови міст Південної України (кінець XVIII-перша половина XIX ст.)

Т.Г.Гончарук З історії виникнення шляхів міжнародного транзиту Броди-Одеса.

І.М.Івасюк “Одесский вестник” про зовнішню торгівлю Одеси у 20-30 рр. ХІХ ст.

С.Б.Надибська Роль міст півдня України у розвитку  всеросійського ринку в пореформений період.

О.О.Синявська Просвітницька діяльність  О.І.Маркевича.

А.І.Мисечко М.Ф.Комаров і Одеська “Просвіта”

И.Н.Шкляев Десантная операция Добровольческой армии по взятию Одессы в августе 1919 г.

С.М. Боган Повстанський рух в Київській губернії у 1921 році.

В.М.Чумак Політика українізації в УСРР і КПЗУ (1927 – 1928 рр.).

Розділ ІV

Всесвітня історія

О.Б.Дьомін “Ірландське питання” в британській політиці королеви Єлизавети у 60 – і  роки XVI ст.

И.Д.Черных К проблеме кризиса китайской империи в период Нового времени.

А.М Шабанова Из истории общественного сознания монастырских крестьян Северо-запада России в первой половине ХVIII в.

П. Н. Тоцкий Аббат Мори о церковной реформе Учредительного Собрания Франции 1789-1791 гг.

И.С Гребцова Главное управление цензуры и Одесский цензурный комитет в первой половине ХIХ в.(по материалам архивных фондов).

Т.Д. Сапожникова Из истории создания и ликвидации Никольского старообрядческого монастыря в Придунавье.

Е. А.Попов Взгляды К.П.Победоносцева на государственное устройство России.

Софронис Парадисопулос Эволюция предпринимательской деятельности греков Одессы (ХIХ в.).

Д.Я. Бондаренко, А.Ф.Цвиркун Временное Правительство и Украинская Центральная Рада: проблемы взаимоотношений.

П.І.Барвінська Українсько-німецькі економічні відносини навесні 1918 р.: характер та проблеми.

М.Е.Раковский Забытая страница истории белого движения в период гражданской войны в России (1919 г.)

А.М.Фесенко К вопросу об экономической программе «левой оппозиции» в СССР в 1920-е годы.

Розділ V

Рецензії. Персоналії. Хроніка.

Ф.О.Самойлов «Наукові праці історичного факультету Запорозького державного університету».

М.Е.Раковский, Т.Н.Попова Непомнящий А.А.  Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крыма ( последняя треть ХУШ – начало ХХ века).- Киев, 1999. – 212 с.

С.В.Милевич К трактовке Петровым П.Н. генеалогического прошлого династии Романовых.

О.А.Бачинська Історіографічні читання

Comments are closed.