15

Записки історичного факультету

(випуск 15. – 2004)

Зміст

Розділ І

Археологія та етнологія

Сминтина О.В.Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур

Піструїл І.В.Основні напрямки в вивченні різців з палеолітичних пам’яток

Кіосак Д.В. Криза привласнюючої економіки та спеціалізація мисливства

Субботін Л.В., Шабашов А.В., Кореняко В.А. Археологічні пам’ятки басейну верхів’я річок Мал. Та Вел. Катлабух

Дзиговський О.М., Островерхов А.С. Пам’ятки звіриного стилю з мікрорегіону “Тилігул” та деякі питання історії Північно-Західного Надчорномор’я ранньоеліністичного часу

Ліпатов К.С. Нові знахідки штучно деформованих черепів з пізньоантичного некрополя Пантікапея

Шабашов А. В. АНТРОПОНІМІКА І АНТРОПОЛОГІЯ. ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ АНТРОПОНІМІКИ В АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Петрова Н.О. Морально-етичні норми в дошлюбному спілкуванні українців Одещини (кінець ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.)

Голдіна С.О. Деякі аспекти державної політики стосовно шлюбу та сім’ї старообрядців-безпопівців у другій половині ХІХ-на початку ХХ століття

Коч С.В. ІДЕНТИЧНІСТЬ І ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ

Марченко О.М. Матеріали до характеристики традиційного громадського побуту населення Степового Побужжя

Розділ П

Історія України

Білецька О.В. До питання  про категорії сільського населення  на Поділлі в другій половині XIV – першій половині XV cт.

Берковський В.Г. Розвиток системи мір та лічби у середині XVI – першій половині XVII ст. (на прикладі Волинського воєводства)

Шершун Т. М. КУПЕЦТВО ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

Гончарук Т.Г. До питання про захист генерал-губернатором М.С. Воронцовим прав одеської торгівлі в полеміці зі столичним керівництвом у 1820-х рр.

Діанова  Н. М. Єврейське населення міст Південної України у першій половині ХІХ століття

Казьмирчук М.Г. ВИНИКНЕННЯ ЛОМБАРДІВ В ОДЕСІ

Івасюк І.І. Хлібна торгівля Одеського порту 70-80-х рр. ХІХ ст.

Мисечко А.І. До співпраці Є.Х.Чикаленка з одеською українською “Громадою” і “Просвітою” наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Шляхов О.Б. Моряки комерційного флоту Азово-Чорноморського басейну наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Вінцковський Т.С. ПРОГОЛОШЕННЯ УНР ТА ПИТАННЯ ПРО ВЛАДУ В ОДЕСІ

Ковальчук О.В. , Самойлов Ф.О. Зовнішньополітичні обрії КУРСУ УСДРП (н) (січень – липень 1919 р.)

Боган С.М. Підтримка військовими структурами Румунії антибільшовицького повстанського руху на півдні України у 1921-1922 роках

Котляр Ю.В. Документальні джерела про становище селянства Півдня України в роки нової економічної політики

Чабан Ю.О. ЕВАКУАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ОДЕСИ

Павлов О.І.РАДЯНСЬКЕ СЕЛО В 1965-1985 РОКИ: ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА Й ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Сурай Ю.І.Гумор в історії української культури

Розділ Ш

Всесвітня історія

Дьомін О.Б. ФОРМУВАННЯ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ АНГЛІЇ (друга половина XVI ст.)

Бережок Є.В. Ідеї віротерпимості з погляду моральності в творах П’єра Бейля

Шабанова Г.М. Вплив приватновласницької общини північного заходу росії першої половини XVIII століття на поземельні відносини селян (за матеріалами архіву Олександро-свірського монастиря)

Тоцький П.М. Антиклерикальні тенденції політичної концепції Робесп’єра 1789-1791 рр.

Прохоренко  С. С. А. ОРЕШКОВИЧ: ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ ТА ІДЕОЛОГ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ

Некрасов С.Ю. СТАВЛЕННЯ В.І.УЛЬЯНОВА (ЛЕНІНА) ДО КонцепцІЇ РИНКІВ (“ТЕОРІЇ ТРЕТІХ ЛИЦЬ”)

РОСІЙСЬКОГО неонародниЦтва

Шахін Ю.В.ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФНРЮ ЧАСІВ ПЕРШОЇ П’ЯТИРІЧКИ

Лозовський А.К. Регіональні дослідження історії культури і освіти в Республіці Малі. 3. Система освіти в контексті дії закону рівноваги у суспільному розвитку.

Поспєлов А.С. ЛІВІЙСЬКО-ЄГИПЕТСЬКИЙ КОНФЛІКТ 1977 РОКУ

Грибкова І.К. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ТА СОЦІАЛІСТИЧНА ІДЕЇ В СОЦІАЛЬНІЙ І ПОЛІТИЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЯХ бОЛГАРІЇ в 90-і РОКИ ХХ ст.

Литвиненко О. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ТА НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОЛЬЩІ НА КОРИСТЬ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ (кінець 80-х-90-ті рр . ХХ ст.)

Зубаренко І. В. Політика Єгипту у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту на початку ХХІ ст.

Розділ IV

Історіографія та спеціальні історичні дисципліни

Черних І.Д. Духовна революція “осьового часу” і Схід

Луговий О.М. РОРИК НОРМАН ТА РЮРИК НОВГОРОДСЬКИЙ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Гізер С.М. Турецьке джерело до історії Буджацьких ногайців

( за матеріалами архіва Одеського товариства історії та старожитностей )

Уварова О.О. МАТЕРІАЛИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ЗАСНУВАННЯ ГРЕКО-БОЛГАРСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР¢Ї НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Грєбцова І. С., Латиш Ю. В. Проблеми декабристського руху у висвітленні одеських науковців

Гончарук Т.Г., Синявська О.О. “Одесский вестник” про недільні школи початку 1860-х років

Самойлов О.Ф. Університетська освіта в Україні в 60-80-ті рр. ХІХ ст.: стислий огляд історіографії

Хмарський В.М. АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТАВРІЙСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (1896-1909)

Новікова Л.В. “Літопис про хід народонаселення та містобудівництва”: до питання про визначення та інтерпретацію в працях А.О.Скальковського (1808-1898) домінанти історичного процесу у Південній Україні

Музичко О.Є. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Ф.І. ЛЕОНТОВИЧА В ГАЛУЗІ ІУДАЇКИ

Жулицька О. В. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 20-х рр. ХХ ст.

Гоголєв Д.О. (м.Тюмень) Листування М.М.Розенталя з П.І.Рощевським (післямова Радзиховської О.О.)

Солодова В.В. ПЕРЕСУВНІ МУЗЕЇ-ВИСТАВКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ  ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ТА АГІТАЦІЙНОЇ  РОБОТИ СЕРЕД СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ  УКРАЇНИ (1920 – 1930-ті рр.)

Грєбцов В.В. ІРАНО-ІРАКСЬКА ВІЙНА В ОСМИСЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Розділ V

Рецензії. Персоналії. Хроніка.

Петровський Е.П. З історії історичного факультету Одеського університету у 1930-ті роки: декан Ізраїль Давидович Сєроглазов

Попова Т.М. Відзив офіційного опонента на дисертацію Синявської О.О. на тему: “Історик О.І.Маркевич: життя та творчість”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Кушнір В.Г., Прігарін О.А., Шабашов А.В. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ ТЕМИ

“Культурно-побутові процеси на Одещині в ХІХ – ХХ ст.”

Кушнір В.Г. Етнічна історія народів Європи.-К., 1996-2003.- Вип. 1-15.

Самойлов Ф.О. Нова книга про Одесу

Бачинська О.А., Прігарін О.А. НА зламі ЕПОХ та ІМПЕРІЙ:

Рец.: Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»: исторические пути казаков-некрасовцев (1708 г. – конец 1920-х гг.). – Краснодар: Кубанькино, 2002. – 286 с.

Лозовський А.К. Зовнішнє тестування – розвиток чи руйнування національних здобутків системи освіти в Україні

Підгурський О.І. Регіональна наукова конференція “Європа: історичні контури еволюційного шляху”

Comments are closed.