11

Записки історичного  факультету.

(Випуск 11. – Одеса,  2001 )

ЗМІСТ

Самойлов Ф.А. Профессор М.Е.Раковский: К  50-летию научно-педагогической деятельности в Одесском национальном университете.

Гошуляк В.В. Ученый, педагог, человек (из личных воспоминаний выпускника исторического факультета).

Розділ 1

Історіографія та спеціальні історичні дисципліни

Раковский М.Е. На крутых поворотах истории: российские революции ХХ века. Методологический аспект.

Попова Т.Н. Проблемы категориального аппарата историко-региональных исследований в современной российской историографии.

Чумак В.М. Українізація у добу революції й визвольних змагань (1917-1920 рр.): формування концептуальних засад.

Гонтар О.В. Українська проблема за часів Центральної Ради : співвідношення центру та регіонів.

Мілевич С.В. Протоколи засідань Одеської Ради робочих депутатів  (рубіж 1917-1918 рр.) як історичне джерело.

Барвінська П.І. Крах австро-німецької окупації – сучасний стан дослідження проблеми.

Шкляєв І.М. Розподіл сфер впливу в Одесі: інтервенти, Директорія, Добровольча армія (історико-краєзнавчий аспект).

Дізанова А.В. Деякі аспекти вивчення російсько-українських відносин в умовах переходу від громадянської війни до миру.

Лозовський А.К. Регіональні дослідження історії культури і освіти в Республіці Малі.

Щетников В.П. Революції та війни як фактор інтеграційних процесів у європейській спільноті (до постановки проблеми).

* * *

Радзиховська О.О. Вивчення  права на півдні Франції

за  доби середньовіччя

Білецька О.В. Польська картографія ХVІ ст. як джерело до вивчення південно-східного Поділля.

Хмарський В.М. Професор Новоросійського університету П.К.Брун як археограф

Новікова Л.В. Проблема володіння Північним Причорномор’ям в оцінці А.О.Скальковського

Синявська О.О. Історичні погляди О.І.Маркевича

Черних І.Д. Японська традиція шанування селянських мучеників в трактуванні американського історика.

Студенніков І.В. Транскордонне співробітництво в новітній історії України: проблеми дослідження.

Розділ П.

Археологія та етнологія.

Сминтина О.В. Ландшафт в контексті палеоекологічного підходу до вивчення давньої культури: проблема та перспективи

Карпеченков А.Г. До вивчення первісної економіки у дослідженнях англо-американської “нової археології”

Леонова А.О. Особливості  планіграфічного розподілу фрагментів рогів північного оленя (Rangifer tarandus L.) на

мікрокомплексах піздньопалеолітічного

поселення Анетівка 2.

Ярошевич Ю.І. Жертовно-поминальні комплекси городища Новосельське ІІ

Булатович С.А. До історії культів античної Тіри

Смирнов І.О. Печеніги, торки та половці на заході степового Причорномор’я у ХІ ст.

Гізер С.М. До питання про вплив тюркських кочовиків на формування топонімів Північно-Західного Причорномор’я.

Петрова Н.О. Весільна обрядовість старообрядців українського Подунав’я (порівняльний аналіз).

Серебряннікова Н.І. Основні формули замовлянь в медичній обрядовій практиці: за матеріалами російського та українського населення Одещини

Кушнір В.Г.

Дерев′яне житло села Баштанків.

Горбунов Ю.Є. Пам’ятки липованського іконопису Буджака ХІХ – ХХ ст. (за матеріалами експедиції ОНУ ім. І.І. Мечникова 1999 р.)

Розділ Ш

Історія України

Паламарчук С.В. Кілія молдавського періоду.

Подкупко Т.Л. Чорноморська проблема в державотворчій діяльності гетьмана П.Орлика.

Діанова Н.М. Етнічний склад населення міст Південної України у дореформений період (на основі джерел С-Петербургських архівів).

Дружкова І.С. Приватні кредитні заклади Одеси (1796-1830 рр.)

Гончарук Т.Г. Участь купецтва в одеському транзиті першої половини ХІХ ст.

Надибська С.Б. Участь міст південної України у розвитку транспорту у другій половині ХІХ ст.

Мисечко А.І. До традиції святкування Шевченкових днів в Одесі

Джулинська З.І. І.А.Лінниченко: “Українське питання” та справа національної освіти на початку ХХ століття.

Шишко О.Г. Організація нових органів влади в Одесі: березень 1917 року.

Сурай Ю.І. Загальноросійська соціалістична преса і українське питання  (1917 рік).

Боган С.М. С.Ф.Заболотний – керівник селянського повстання на Одещині.

Кривдіна І.Б. Дисиденти-правозахисники в боротьбі за незалежність України (остання чверть ХХ століття).

Баковецька О.О. Роль преси в актуалізації проблем культури в 1991-1998 роках. (на матеріалах півдня України).

Розділ IV

Всесвітня історія

Дьомін О.Б. Зовнішня політика королеви Єлизавети і англо-французька війна початку 60-х років ХУІ століття

Кулачинський М.М. До питання про особливості політичного вчення Томаса Гоббса.

Тоцький П.М. Філософсько-історичні ідеї М.Ж.А. Кондорсе і формування французького конституціоналізму.

Гребцова І.С. Періодична преса першої половини XIX ст.

У соціально-культурному розвитку грецької общини Одеси.

Березін С.Є. Кафедра всесвітньої історії в структурі історико-філологічного факультету Новоросійського університету: 1866-1916 рр.

Некрасов С.Ю. Забуті імена  (з історії російського неонародництва).

Шумейко Д.О. Болгарський період життя та творчості П.М.Біціллі.

Фесенко А.М. Про реформування сільського господарства в СРСР у 20-і рр.

Поспєлов А.С. З історії угандійсько-танзанійського конфлікту (1972-1979).

Коваль І.М. Східна Європа в контексті радянсько-американських відносин  (перша половина 80-х років ХХ сторіччя).

Зубаренко І. В. Єгипет і США. Деякі підсумки і проблеми

розвитку відносин у 1970-і – 1990-і рр.

Сєров Д.І. До оцінки українсько-єгипетських відносин: досягнення і проблеми  90-х років.

Розділ V

Рецензії. Персоналії. Хроніка

Станко В.Н., Сминтина О.В.

В.Д. Баран. Давні слов′яни. – К., Видавничий дім “Альтернатива”, 1998. – 336 с. ”

Першина З.В.

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939). – К.: Видавничий Дім “Альтернатива”, 1999.– 336 с.

Раковський М.Ю., Попова Т.М.

Непомнящий А.А. Музейное дело в Крыму и его старатели (ХІХ-начало ХХ века). Биобиблиографическое исследование. – Симферополь, 2000. – 360 с.

Лозовський А.К.

Шкільна історична освіта. (Погляд з майбутнього).

Петрунь В.Ф.

До 75-річчя Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (крізь призму родинних спогадів).

Comments are closed.