Сторінка абітурієнту

Переваги факультету та спеціальності

Історичний факультет ОНУ є одним з найдавніших в Україні. Факультет готує фахівців зі спеціальності „історія та археологія”. На факультеті існує чотири кафедри: археології та етнології України, історії стародавнього світу та середніх віків, історії України, нової та новітньої історії. Рівні освіти: перший (бакалавр; тривалість навчання 4 роки) та другий (магістр, тривалість навчання 2 роки). Існує заочна форма навчання з можливість отримати рівень магістра (тривалість навчання на заочному відділенні – 7 років).

Навчання за спеціальністю “Історія та археологія” надасть вам змогу поглибити свої знання у галузі Вітчизняної історії на основі ґрунтовного опанування джерел та історіографічної спадщини, а також шляхом вивчення окремих її аспектів – суспільно-політичного життя, розвитку культури, державотворення, військової, економічної історії тощо. Спеціальність “Історія та археологія” передбачає: підготовку викладачів вищих учбових закладів; фахівців наукових установ; працівників історичних, археологічних, краєзнавчих та етнографічних музеїв наукових археологічних установ; експертів культурних цінностей; спеціалістів державних установ, зокрема консультантів з питань міжнаціональних відносин.

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Найменування дисципліни Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг годин
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Дисципліни загальної підготовки
Українська мова 3 90
Історія української культури 2 60
Іноземна мова 5 150
Філософія 3 90
Політологія 2 60
БЖД / Основи охорони праці 3 90
Всього 18 540
Фізична культура* (позакредитна) 10* 300
Дисципліни професійної підготовки
Вступ до фаху 3 90
Історія давньої та середньовічної України 6 180
Історія України в новий час 6 180
Новітня історія України 6 180
Загальна етнологія 4 120
Українська етнологія 4 120
Археологія України 5 150
Історія первісного суспільства 5 150
Історія стародавнього Сходу 4 120
Історія стародавньої Греції та Риму 5 150
Історія середніх віків 4 120
Історія пізнього середньовіччя 4 120
Нова історія Західної Європи та Північної Америки 8 240
Новітня історія Західної Європи та Північної Америки 5 150
Історія Центрально-Східної Європи в новий час 9 270
Історія Центрально-Східної Європи в новітній час 5 150
Історія країн Азії та Африки 6 180
Історія міжнародних відносин 4 120
Дипломна робота 2 60
Державний іспит 1 30
Археологічна/Етнологічна практика (Навчальна практика) 6 180
Музейна практика

(Навчальна практика)

3 90
Архівна практика

(Виробнича практика)

3 90
Педагогічна практика

(Виробнича практика)

9 270
Всього 117 3510
Разом за циклом нормативних дисциплін: 135 4050
Вибіркова частина
Дисципліни вибору ВНЗ
Стародавні мови. Модуль 1. Латинська мова 2 60
Стародавні мови. Модуль 2. Старослов’янська мова 2 60
Педагогіка 3 90
Методика викладання історії 4 120
Музеєзнавство/Пам’яткознавство 4 120
Архівознавство/Генеалогія 4 120
Джерелознавство 3 90
Основи антропології 3 90
Археологія Європи 4 120
Археологічні субдисципліни й методи 3 90
Нумізматика/Етнодемографічна історія Європи в cередні віки 4 120
Історична географія 3 90
Історичне краєзнавство 3 90
Історіографія 3 90
Всього 45 1350
Дисципліни вільного вибору студентів
Блок «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини»
Курсова робота 4 120
ОНД 4 120
Інформаційні технології в археології та етнології 4 120
Стать та вік в традиційних культурах 4 120
Північно-Західне Причорномор’я у первісну добу 4 120
Українці Порубіжжя Лісостепу і Степу 4 120
Археологічний та етнографічний туризм й музейництво 4 120
Теорія й методи соціокультурної антропології 4 120
Ранні кочівники Північного Причорномор’я 4 120
Тюркські народи Східної Європи 4 120
Етноісторичні аспекти формування української нації 4 120
Стандарти та практики пам’яткоохоронної справи 4 120
Античний світ Північного Причорномор’я 4 120
Духовна культура та обрядовість населення Південно-Західної України 4 120
Антропологія міста та міські субкультури 4 120
Всього 60 1800
Блок «Історія України у світовому контексті»
Курсова робота 4 120
ОНД 4 120
Історія Одеського (Новоросійського) університету 4 120
Українське джерелознавство та археографія 4 120
Історія українського козацтва та його світових аналогів 4 120
Сучасні проблеми музеології та туристичного краєзнавства в Україні 4 120
Економічна історія України в світових процесах ІХ-ХХ ст. 4 120
Історія  релігії  та  церкви в Україні в національному та європейському контекстах 4 120
Історія освіти і науки в Україні 4 120
Українське національне відродження в процесі формування модерних європейських націй (кінець ХVІІІ – початку ХХ ст.) 4 120
Український історіографічний процес в контексті еволюції світової науки 4 120
Політичні діячі України ХХ століття 4 120
Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання в Україні 4 120
Історія етнічних (національних) меншин в Україні 4 120
Історія української діаспори 4 120
Всього 60 1800
Блок «Європейські студії»
Курсова робота 4 120
ОНД 4 120
Монетні системи та грошовий обіг в античному світі 4 120
Історія Візантії 4 120
Історія письма та картографування 4 120
Еволюція територіально-політичного простору Східної Європи (XІІ-початок XX ст.) 4 120
Зовнішня політика Англії та становлення європейської системи держав (середина XVI – початок XVIІ ст.) 4 120
Історичні портрети державних та культурних діячів Франції XVIІІ ст. 4 120
Історія культури модерної Європи 4 120
Велика Британія у вікторіанську добу: суспільна думка та імперія 4 120
Західноєвропейська політична думка XVI – першої половини XVII ст. 4 120
Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект 4 120
Модернізація в світі: європейський та азіатський варіанти 4 120
Великі держави та локальні конфлікти (1946-1991 рр.) 4 120
Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн ХХ ст. 4 120
Всього 60 1800
Разом вибіркова частина: 105 3150
Разом 240 7200

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

Найменування дисциплін Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг годин
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Дисципліни загальної підготовки
Цивільний захист 1 30
Інтелектуальна власність 1 30
Екологічна історія 4 120
Історична інформатика 4 120
Охорона праці в галузі 1 30
Всього 11 330
Дисципліни професійної підготовки
Теорія та методологія історії 4 120
Методика викладання історії та педагогіка у вищій школі 4 120
Українська складова в спеціальних галузях історичної науки 4 120
Україна в національному та світовому інтеграційних

процесах

4 120
Сучасне міжнародне становище 3 90
Асистентська практика 4 120
Переддипломна практика 4 120
Дипломна робота в т.ч. захист 10 300
Державний іспит 2 60
Всього 39 1170
Разом за циклом нормативних дисциплін: 50 1500
Вибіркова частина
Дисципліни вибору ВНЗ
Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України 4 120
Актуальні проблеми археології 4 120
Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії 3 90
Актуальні проблеми історичної науки: Нова культурна історія 4 120
Всього 15 450
Дисципліни вільного вибору студентів
Соціальні та релігійні свята античних полісів Стародавньої Греції 3 90
Історія європейської науки і техніки 4 120
Політична культура української еліти середньовіччя та модерної доби 4 120
Образотворче мистецтво українців Південно-Західної України 3 90
Розвиток освіти та суспільної думки в Західній Європі доби середньовіччя та раннього модерного часу 4 120
Етнополітологія 4 120
Історія Одеси пізнього середньовіччя та нового часу: загальноукраїнський і світовий контекст 3 90
Всього 25 750
Разом вибіркова частина: 40 1200
Разом 90 2700

Технічне забезпечення навчального процесу

На трьох поверхах історичного факультету ОНУ для послуг студентів 28 аудиторії, в тому числі три великі аудиторії.

Комп’ютерний клас оснащено 11 новими ПК з підключенням до мережі Інтернет. До навчального процесу залучається мультимедійне обладнання.

Кафедри мають спеціалізовані бібліотеки (зокрема електронні). Крім того, в межах пішої ходи розташовані дві найбільші бібліотеки міста – Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова та Наукова бібліотека імені М. Горького.

Кількість стипендій, їх розмір, іменні стипендії

Кожного року факультет набирає біля 60 студентів денного відділення на бюджетну форму навчання. В разі успішного виконання навчального плану, вони отримують стипендію. Крім того, кожного року 4-5 студентів удостоюються іменних стипендій, зокрема стипендії Кабінету міністрів України, стипендії фонду братів Кличко та інш.

Міжнародні відносини, обмін студентами, закордонні практики

Історичний факультет підтримує дружні відносини з низкою закордонних університетів, серед яких університети міст Бєлгород та Ростов-на-Дону (РФ), Ополє (Польша), Сегед (Угорщина), університет Ка’Фоскарі (Венеція, Італія), Нижньодунайський університет (Галац, Румунія). В Одесі вивчають історію студенти з Молдови, Придністров’я, Китаю, Іраку та інших країн.

Завдяки співпраці з інощемними університетами, студенти історичного факультету ОНУ мають змогу проходити практику в Італії та Польщі, наявний досвід проведення практики в Угорщині.

Культура та спорт

На факультеті з 2000 року функціонують студентський фольклорно-етнографічний колектив «Джерело», який своїми виступами, у тому числі й на телебаченні, популяризують народну культуру, удосконалюють свої вміння організації і проведення виховних заходів.

Популярними серед студентів є конкурси «Пан і Пані» (щорічно восени), «День факультету» (щорічно навесні), святкування «Дня факультету», де студенти демонструють свої таланти й акторські здібності. З кожним роком збільшується кількість різних форм проведення вільного часу, серед них «Що? Де? Коли?», кінолекторії за участю письменників і поетів.

З 1997 року двічі на рік проводиться відкритий чемпіонат історичного факультету з мініфутболу. На факультеті діє футбольна рада у складі як викладачів так і студентів. Друкується листок спортивних новин «Футболіст».

Практики

Археологічна практика

Після першого курсу студенти історичного факультету проходять археологічну практику під час якої знайомляться з методикою дослідження археологічних пам’яток, опановують техніку розкопок стародавніх поховань, житлових і господарських комплексів різних епох.
Археологічна практика проходить на поселеннях палеоліту, студенти беруть участь у розкопках поселення і могильника раннього залізного віку у Нижньому Подунав’ї, давньогрецького поселення Кошари на березі Тилігульського лиману, в Криму.

Етнографічна практика

Під час етнографічної практики після закінчення першого курсу студенти вивчають традиційну культуру народів, що проживають на теренах Одещини. Студенти мають змогу, залежно від уподобань і наукових інтересів, досліджувати народну культур албанців, болгар, гагаузів, кримських татар, росіян у тому числі й старообрядців, молдавського населення та українців безпосередньо за місцем їх проживання. На основі зібраних матеріалів студенти-етнографи відтворюють календарні обряди (колядування, щедрування, весілля інші), популяризують їх серед населення міста і області.

Музейна практика

Здійснюється після ІІ курсу. Студенти вивчають організацію музейної справи, знайомляться з шедеврами художнього мистецтва в музеях Одеси, Києва, Львова, історичними пам’ятками Криму. З 2007 року студенти історичного факультету проходять музейну практику в містах Польщі (Ополє, Вроцлав, Краков інших).

Архівна практика

Для наукової роботи необхідно знати архівну справу. Після ІІІ курсу студенти-історики в державному архіві Одеської області опрацьовують архівні документи з історії Одеси, культури багатоетнічного міста, історії українського козацтва, історії Півдня України. В Ізмаїльському архіві студенти вивчають історію і культуру народів Буджацького краю.

Педагогічна практика

Випускники історичного факультету опановують не тільки методику наукових досліджень, а стають підготовленими викладачами історії. Важливе місце при підготовці викладача відводиться педагогічній практиці. Під час педагогічної практики студенти набувають навичок викладача, організатора позакласної і позашкільної роботи.

Наукова робота студентів

Студенти історичного факультету мають можливість вповні проявити себе на науковому проприщі. З першого ж курсу вони долучаються до роботи щорічних студентських конференцій, наукових гуртків.

Результати студентських досліджень регулярно публікуються в “Записках історичного факультету”, матеріалах щорічної студентської наукової конференції, часопису студентського гуртка військової історії “НОВИК”. Виходить також студентська газета “Щ12″.

Контактна інформація

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Історичний факультет. вул. Єлисаветинська, 12, Одеса, 65082

тел. 7-23-62-87 – Деканат
тел. 7-23-62-14 – Кафедра археології та етнології України
тел. 7-23-55-22 – Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, Комп’ютерний класс

Адреса Приймальної комісії

Французький бульвар, 24/26, каб. 16
Телефон для довідок: (0482) 68 12 84
Режим роботи: з 10:00 до 16:00 крім суботи та неділі.

Comments are closed.