Кафедра археології та етнології України

Завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Сминтина Олена Валентинівна

доктор історичних наук, професор,  завідуюча кафедрою археології та етнології України

Кафедра археології та етнології України заснована у 1993 році. За час існування кафедри було випущено більше 600 студентів денної та заочної форми навчання, які спеціалізуються в галузі археології та етнології України й суміжних територій.
На даний час кафедрою здійснюється підготовка студентів за двома спеціальностями: археологія та етнологія. При кафедрі працює аспірантура за цими спеціальностями.

Професорсько-викладацький склад

Усього на кафедрі працює 9 викладачів, у тому числі 4 доктори наук, професори, 1 доктор наук, доцент та 4 кандидати наук, доценти:
д.і.н., професор, зав. кафедрою Сминтина Олена Валентинівна
д.і.н., професор Кушнір В’ячеслав Григорович
д.і.н., професор Дзиговський Олександр Миколайович
д.і.н., професор Іванова Світлана Володимирівна
д.і.н., доцент Прігарін Олександр Анатолійович
к.і.н., доцент Петрова Наталія Олександрівна
к.і.н., доцент Шабашов Андрій Васильович
к.і.н., доцент Стоянова Галина Миколаївна
к.і.н., доцент Кіосак Дмитро Володимирович

Навчально-методична робота

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра археології та етнології України, розроблені робочі навчальні програми, пакети індивідуальних завдань, модульних контрольних завдань, тестові завдання за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS).
За час існування кафедри археології та етнології України її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 80 курсів для студентів історичного факультету та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова.

Науково-дослідна робота

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри археології та етнології України є:
• теорія інвайронментальної історії та археології (проф. О.В. Сминтина);
• археологічні дослідження пізньопалеолітичних і мезолітичних пам’яток (проф. О.В. Сминтина, доц. Д.В. Кіосак);
• скіфо-сарматська й антична археологія (проф. О.М. Дзиговський);
• археологія доби палеометалу та соціальні реконструкції в археології (проф. Іванова С.В.);
• історія археологічної науки (проф. О.В. Сминтина);
• дослідження матеріальної культури і побуту українців Південно-Східного Поділля й Добруджі (проф. В.Г. Кушнір, доц. Н.О. Петрова, доц. Г.М. Стоянова);
• дослідження етноконфесійної своєрідності росіян-старовірів України, Румунії й Болгарії (доц. О.А. Прігарін);
• дослідження етнокультури балканських етнічних спільностей (доц. А.В. Шабашов);
• вивчення традиційної обрядовості різноетнічного населення Південно-Західної України.

Наукові теми

• «Дослідження давньої історії Північно-Західного Причорномор’я: міждисциплінарний підхід» (2012-2016 рр.). Науковий керівник – д.і.н., проф. О.В. Сминтина.
• «Локальна та регіональна специфіка традиційної культури українців Південно-Західної України» (2014-2018 рр.). Науковий керівник – д.і.н., проф. В.Г. Кушнір.
• «Прояви етнічності у крос-культурних взаєминах населення Одещини» (2014-2018 рр.). Науковий керівник – д.і.н., доц. О.А. Прігарін.
Більш детальна інформація на офіційному сайті кафедри археології та етнології України: http://ae.onu.edu.ua

Comments are closed.